Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

697

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска 26, За: Гергана Стоянова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: ge.stoyanova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37796.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03121210

Описание:

Букети, венци или друга украса от цветя


Срок за получаване на офертите

02/04/2019 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 03.04.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от Възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/03/2019  (дд/мм/гггг)