Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас Атансов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0359 45442311;0359 45442225, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0359 45444049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

216225.88 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на отоплителната инсталация в Читалище „Кирил и Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това строителство ремонтни работи”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45331000

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации


Срок за получаване на офертите

08/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши на 09.04.2019г. от 10:00 ч. в Община Твърдица, пл. Свобода №1, етаж1, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или лица, които са упълномощени да присъстват на отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/03/2019  (дд/мм/гггг)