BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852996

BG332, РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ, Добрич, ПК 9300, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7, Съдебна палата, За: Албена Димитрова, Буркина Фасо 9300, Добрич, Тел.: 058 652092, E-mail: rs_dobrich@abv.bg, Факс: 058 601030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dobrichrs.court-bg.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=78.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

37705 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за работещите в Районен съд - Добрич за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

20/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи, изисквания и условия по обществената поръчка са подробно описани в Техническите изисквания и указанията за изготвяне на офертата, включително и приложенията са публикувани в електронната страница на Районен съд – Добрич, в сектор „Профил на купувача“ - http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=78]

Дата на изпращане на настоящата информация

15/03/2019  (дд/мм/гггг)