Версия за печат

BG-Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 114085677

BG314, Народно читалище Ламби Кандев - 1893 гр.Искър, гр. Искър, Община Искър, обл. Плевен, ул. Георги Димитров № 41, За: Христо Йорговски, България 5868, Искър, Тел.: 06516 2032, E-mail: kandev_1893@abv.bg, Факс: 06516 2032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://iskarbg.com/администрация/читалище-ламби-кандев/профил-на-купувача/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.com/администрация/читалище-ламби-кандев/събиране-на-оферти-с-обява.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

197148.29 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Ламби Кандев – 1893““, съгласно Договор 15/07/2/0/00482 от 07.03.2018г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно Читалище „Ламби Кандев – 1893“ и анекс № 1 от 25.02.2019 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

28/03/2019 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на поръчката се осигурява по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно Договор 15/07/2/0/00482 от 07.03.2018г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно Читалище „Ламби Кандев – 1893“ и анекс № 1 от 25.02.2019 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/03/2019  (дд/мм/гггг)