Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

77-00-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

BG332, Кмет на Община град Добрич, ул. България № 12, За: Николай Великов, Весела Димитрова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/9ae90da5-a294-4568-aba3-8b50b9da6ca8.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

27226.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали по обособени позиции”: Обособена позиция №1 – „Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни печатни материали, включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение“ Обособена позиция №2 - „Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на представителни материали и сувенири“ Обособена позиция №3 – „Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне и монтаж на указателни и/или информационни табели“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

11/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти и по трите обособени позиции, като след изтичането му, получените оферти ще бъдат разгледани и оценени, независимо от техния брой.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/03/2019  (дд/мм/гггг)