Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

26-02-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 118001185

BG325, Център за спешна медицинска помощ - Силистра, ул.Петър Мутафчиев 80, За: Мариана Дончева, България 7500, Силистра, Тел.: 00359 86822319, E-mail: csmpsilistra@gmail.com, Факс: 00359 86822285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmpsilistra.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/csmpsilistra-336/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2019/2020г.” Поръчката включва периодични доставки на 73 номенклатури лекарствени продукти, описани подробно в Техническата спецификация, за срок от една година, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Участието в процедурата е комплексно за доставка на всички номенклатури лекарствени продукти. Посочените количества в Техническата спецификация са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите и финансовата му обезпеченост.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

08/03/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията с приложенията и образците за участие в обществената поръчка са публикувани на посочения адрес на профила на купувача. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 11.03.2019г.-11.00ч. в административната сграда на ЦСМП-Силистра, гр.Силистра, ул.”Петър Мутафчиев”№80, ет.2.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/03/2019  (дд/мм/гггг)