Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

891

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.hospital-kj.com/index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/offer/13/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка включва изпълнение на предпечатна подготовка, печат и доставка на формуляри и печатни материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали. Подробно описание на всички материали, се съдържат в техническата спецификация на възложителя. На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, обществената поръчка е запазена за участие на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. Предметът на обществената поръчка обхваща периодично предоставяне на услугата, в съответствие с техническите спецификации и образците на техническо и ценово предложения, след подадена писмена заявка от възложителя. Срокът за изпълнение на всяка подадена заявка не може да бъде по-дълъг от 15 календарни дни, а при спешни случаи до 5 календарни дни.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

08/03/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в обявата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя:http://www.zop.hospital-kj.com/offer/13/

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2019  (дд/мм/гггг)