Версия за печат

BG-село Просеник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

191

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000043592

BG341, Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“, ул. „Стара планина”№34, За: Атанаска Стоянова, България 8548, село Просеник, Тел.: 0885 167667, E-mail: ou_prosenik@abv.bg, Факс: 0885 167667

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oukim-prosenik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oukim-prosenik.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

77570 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изграждане на комбинирана спортна площадка и зона за фитнес в двора на Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Просеник, община Руен”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45236100, 45236119

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Работи по ремонт на спортни площадки


Срок за получаване на офертите

21/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя, чрез линка посочен в Раздел І.1). 2. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на поръчката. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната, ще бъде отстранен от участие. 3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в обявата и техническите условия, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. 4. Офертите се подават всеки работен ден между 09:00 часа и 17:00 часа в сградата на Об.У „Св.св Кирил и Методий”, с адрес: с. Просеник, обл. Бургас, общ. Руен, ул. „Стара планина” № 34. Отварянето на офертите ще се състои на 22.03.2019 г. от 14:30 часа. Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени, чрез Профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2019  (дд/мм/гггг)