Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Пламена Николова - държавен експерт в отдел Международни програми и проекти в дирекция Стратегическо развитие и програми, България 1040, София, Тел.: 02 9237325, E-mail: Plamena_Nikolova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mjs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/496a6fcf11cc33034d246d735f7b9b3a.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

11432 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на предварителна оценка на предефинираните проекти преди подписването на договорите с бенефициентите в рамките на изпълнението на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


Срок за получаване на офертите

11/03/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата са предвидени в бюджета за управление на Програма "Правосъдие" на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, съгласно чл. 8.10, параграф 4, б."б" от Регламента относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, във връзка с Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, подписан на 09.12.2016 г., съгласно който Министерството на правосъдието е Програмен оператор по Програма "Правосъдие" и чл. 4 от Споразумението за изпълнение на Програма "Правосъдие" на НФМ 2014-2021.

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на 12.03.2019 г., от 14:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/02/2019  (дд/мм/гггг)