Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

476

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

31495.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30234000, 30199000, 30190000, 22820000, 22850000, 30125100

Описание:

Принадлежности за офиса
Носители за съхраняване на информация
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Формуляри
Класьори и аксесоари за тях
Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

05/03/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 05.03.2019 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 04.04.2019г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 06.03.2019 г. 09:30 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. В съответствие с чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата предвидени в чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура / пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП: "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби/ на Закона за публичното предлагане на ценни книжа/ - обстоятелството представлява специфично национално основание за отстраняване. Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. Участниците трябва да декларират дали дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение. Технически и професионални способности: Участникът следва да е изпълнил поне две доставки, които да са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка и обема, съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности с предмет индентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира: „доставка на канцеларски материали и/или консумативи, формуляри и тонер касети”. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като представи Списък на доставките съгласно чл.64, ал.1 т.2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/02/2019  (дд/мм/гггг)