Версия за печат

BG-БУРГАС

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-00-24

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0000568141424

BG341, ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ, УЛ. ШЕЙНОВО, № 24, ЕТ. 1, ГР. БУРГАС, За: ИНЖ. ТИНА ПИСАРОВА, България 8000, БУРГАС, Тел.: 056 840801, E-mail: obshtinski_imoti_bs@abv.bg, Факс: 056 840801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://imoti.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://imoti.burgas.bg/bg/news/view/2/22.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 13 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

05/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/02/2019  (дд/мм/гггг)