BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

BG12-П01-0016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, ул. Триадица № 2, За: Андреана Каишева, България 1051, София, Тел.: 02 8119608, E-mail: akaisheva@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2398&_pprocou_WAR_asp_delta=10.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

18908.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на рекламни и информационни материали по Проект BG05M9OP001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30196100

Описание:

Тефтери за планиране на заседания


Срок за получаване на офертите

06/03/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на настоящата поръчка ще се осъществява със средства по Проект BG05M9OP001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Друга информация

Обществената поръчка е запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОП, при възлагане на запазени обществени поръчки могат да участват лица, при условие, че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 6 от ЗОП специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в настоящата обществена поръчка, при условие, че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Забележка: При определянето на ресурса в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо, че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В обществената поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Срокът за изпълнение на поръчката е не по-дълъг от 30 дни от датата на сключване на договор за изпълнение и се оферира от участника в Предложение за изпълнение на поръчката . Възложителят заплаща цената на договора по банков път, съгласно условията на проекта на договор. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 97, ал. 3 ППЗОП на 07.03.2019 г. от 14:00 часа в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" №2. Съдържанието на офертите се представя в запечатана опаковка в деловодството на АСП, гр. София, ул. „Триадица“ № 2, Партер, стая № 4. Върху плика се отбелязва изрично: предметът на обществената поръчка; наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс. Неразделна част от настоящата обява са следните приложения, които са публикувани и са достъпни в електронното досие на обществената поръчка в профила на купувача на официалната интернет страница на АСП с линк: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2398&_pprocou_WAR_asp_delta=10 1. Техническа спецификация (Приложение № 1); 2. Представяне на участника (Приложение № 2); 3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение № 3); 4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП (Приложение № 4); 5. Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП (Приложение № 5); 6. Декларация по чл. 101, ал. 10 от ЗОП (Приложение № 6); 7. Декларация за срок на валидност на офертата (Приложение № 7); 8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 8); 9. Проект на договор (Приложение № 9). 10.Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата за възлагане с обява (Приложение № 10); 11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (Приложение № 11); 12. Декларация по чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗМИП (Приложение № 12); 13. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ (Приложение № 13);

Дата на изпращане на настоящата информация

26/02/2019  (дд/мм/гггг)