Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

70-00-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

BG332, Кмет на Община град Добрич, ул. България № 12, За: Николай Великов, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/ec85309d-34ed-40a1-a009-0bb26e6f0b3a.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

6200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79952000, 22120000, 22000000, 44423450

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Публикации
Печатни материали и свързани с тях продукти
Указателни табелки


Срок за получаване на офертите

27/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Изпълнението на поръчката се финансира по Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията на обществената поръчка на адреса на профила на купувача на Община град Добрич – посочен в Обявата за обществената поръчка и в раздел I от настоящата Информация. Офертите ще бъдат отворени в Заседателна зала етаж ІІ, сградата на Община град Добрич, ет.2, ул.България №12, гр. Добрич на 28.02.2019 г. в 10:00 часа от комисия, назначена от Възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2019  (дд/мм/гггг)