Версия за печат

BG-Приморско

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-00-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 102164063

BG341, Община Приморско, ул. Трети март 56, За: Савина Димова - ст.юрисконсулт, България 8180, Приморско, Тел.: 00359 055033638, E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg, Факс: 00359 055032373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.primorsko.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.primorsko.bg/профил на купувача.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

154151.84 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици на територията на град Приморско, в съответствие с Техническата спецификация и Количествено-стойностна сметка на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

05/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата процедура се открива на основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП. Възложителят предоставя безвъзмездно пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата в профил на купувача на сайта на Община Приморско, на следния интернет-адрес: http://www.primorsko.bg/профил на купувача.Обект на поръчката - строителство по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици на територията на град Приморско, в съответствие с Техническата спецификация и Количествената сметка на Възложителя. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включените видове дейности по обекти: 1. ул."Лагуна"от ОТ 38 до ОТ 60 гр. Приморско 2. ул."Лагуна"от ОТ 42 до ОТ 62 гр.Приморско 3. ул."Лагуна"от ОТ 13 до ОТ 23 гр.Приморско 4. ул."Лазурен бряг"от ОТ 195 до ОТ 250 гр.Приморско 5. ул."Лазурен бряг" паркинг "Въжен мост" гр.Приморско 6. ул."Сирена"от ОТ 151 до ОТ 167 гр.Приморско 7. ул."Черно море"от ОТ 103 до ОТ 108 гр.Приморско 8. ул."Трети март"от ОТ 88 до ОТ 110 гр.Приморско

Дата на изпращане на настоящата информация

15/02/2019  (дд/мм/гггг)