Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

111

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Екзарх Йосиф № 16, За: Радост Иванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://plovdiv2019.eu/bg/procurements/1202-предоставяне-на-услуги-по-извършване-на-мониторинг-и-оценка-на-въздействието-на-програмата-на-пловдив-европейска-столица-на-културата-2019.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА „ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79311000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания


Срок за получаване на офертите

25/02/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/02/2019  (дд/мм/гггг)