Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1324

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА, ул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Венелин Великов, България 1309, София, Тел.: 02 8139111, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.profile.gdin.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.gdin.bg/03d14f2793365700818d3afadaa757fa.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на мобилни телефонни услуги“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64212000, 64212700

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
UMTS услуги – (универсална мобилна телекомуникационна система UМTS)


Срок за получаване на офертите

18/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Услугите ще се ползват в служебна група от служители на ГДИН с прогнозен брой 400 абоната в групата, за период от 12 (дванадесет) месеца. Възлагането на поръчката се повтаря периодично съобразно изтичането на срока на съответния й действащ договор и актуализирани изисквания на възложителя към изпълнителите. Договорът включва опция за увеличаване на броя на абонатите в служебната група с максимум 40 броя, в срока на действие на договора, при спазване на всички изисквания от Техническите спецификации на Възложителя по съответните за тях цени съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя. В случай, че в края на периода на 12-те месеца абонаментно обслужване сумата по договора е под прогнозната стойност, договорът се подновява в обем съответен на броя абонати в последния месец на периода на абонаментното обслужване, до достигане на сумата или изтичане на периода. Общата стойност по договора, включително опцията за увеличаване на абонатите и неговото подновяване, не може да надвиши прогнозната стойност на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/02/2019  (дд/мм/гггг)