Версия за печат

BG-Белоградчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760211

BG311, СЗДП ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК, ул. Христо Ботев 2, За: Любослава Йорданова, България 3900, Белоградчик, Тел.: 0876 376615, E-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg, Факс: 0936 54531

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190211nUKZ10526590.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТП ДГС Белоградчик”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512000

Описание:

Климатични инсталации


Срок за получаване на офертите

21/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие може да бъде изтеглена от Профила на купувача на интернет страницата на СЗДП - www.szdp.bg

Дата на изпращане на настоящата информация

11/02/2019  (дд/мм/гггг)