Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СО-01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

BG411, ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: Ваня Мазникова, България 1233, София, Тел.: 02 9323739, E-mail: v.maznikova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rail-infra.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69921.23 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на скрепителни елементи, болтове, гайки, винтове, шайби, шпонки и други за текущо и аварийно обслужване на машините от тежка пътна механизация (ТПМ), строителна техника на жп ход, моторни влекачи, пътно- строителни машини и производствени машини за срок от две години”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав


Срок за получаване на офертите

14/02/2019 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhEwPl4giP1F4%3d Дата, час и място на отваряне на офертите: 15.02.2019 г., в 14:00 часа, в сградата на ДП НКЖИ, с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, в оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, при който върху копието на документа е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис и печат.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/02/2019  (дд/мм/гггг)