Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. „Славянска“ № 1, За: Ивалина Маринова, България 1040, София, Тел.: 00359 29237489, E-mail: Ivalina_Marinova@justice.government.bg, Факс: 00359 29813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mjs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/deea0b114df7943c39615fc51a381e4d.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

9600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментна поддръжка на Сигнално-охранителната система в Министерство на правосъдието ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


Срок за получаване на офертите

15/02/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя под формата на парична сума, банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на 18.02.2019 г., от 14:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, ет. 5, стая 506.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/02/2019  (дд/мм/гггг)