Версия за печат

BG-Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ЗОП-О-49

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106513772

BG313, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ Козлодуй, За: Александър Ангелов, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73773, E-mail: APAngelov@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4124.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на агрегати, възли и компоненти за климатична система на директно изпарение на зала Б1 и на съществуващите климатици канален тип в залите на МФС440

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512500

Описание:

Части за климатици


Срок за получаване на офертите

13/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 Възложителя удължава срока за подаване на оферти, тъй като в първоначалния срок са получени по-малко от 3 оферти. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.02.2019г. в 11:30 часа в Управление "Търговско"– „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/02/2019  (дд/мм/гггг)