Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

33-EP-19-CI-С-З

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

BG421, Електроразпределение Юг ЕАД, ул. Христо Г. Данов №37, За: Теодора Караджова - търговски въпроси, Петър Дерменджиев - технически въпроси, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833193; 0882 831770, E-mail: Teodora.Karadzhova@evn.bg, Факс: 032 278502

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.elyug.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19_EP_33.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

105000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на радиорелейна станция "Морулей"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231600

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии


Срок за получаване на офертите

18/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на дата 22.02.2019 г. от 16:00 ч. на адреса на Възложителя: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37. На заседанието на комисията могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/02/2019  (дд/мм/гггг)