Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2019-03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, ул. Болнична № 15, За: Елка Николова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2019 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39263000, 30197220, 22852100, 30199500, 30125000, 79822000, 79971200

Описание:

Офис принадлежности
Кламери
Папки за досиета
Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
Части и принадлежности за фотокопирни машини
Услуги по предпечатна подготовка
Услуги по подвързване на печатни издания


Срок за получаване на офертите

13/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 14.02.2019 от 08:00 часа в „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, ул.“ Болнична“ №15, Деканат, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/02/2019  (дд/мм/гггг)