BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2801-01596

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Даниела Желева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681429, E-mail: d.jeleva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://yambol.bg/profile/item/224.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол и изпълнявани от Община Ямбол проекти, както и за нуждите на Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Общински пазари“, Общинско предприятие „Платени зони за паркиране", Общинско предприятие „Спортни имоти“, Общинско предприятие „Туризъм и култура“, Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности", Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Областен информационен център.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


Срок за получаване на офертите

07/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център-гр. Ямбол през периода 2019-2021г.“, Процедура № BG05SFOP001-4.004, финансиран по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Друга информация

До края на първоначално определения срок за подаване на оферти - 04.02.2019 г., 17:00 часа, в Община Ямбол са получени по-малко от три оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначално определения срок за подаване на оферти, съгласно Раздел ІІІ от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 08.02.2019 г. в 11:00 часа, ст. 431 в сградата на Община Ямбол, на адрес ул. "Г. С. Раковски" № 7. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/02/2019  (дд/мм/гггг)