Версия за печат

BG-Главиница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УТ-03-30

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000565380

BG325, Община Главиница, ул. Витоша 44, За: Айсун Кошуджу, България 7630, Главиница, Тел.: 08636 2060, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 08636 2040

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obshtina@glavinitsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/proceduri-20-3-zop/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

22230 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти по „Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79420000

Описание:

Услуги по управление


Срок за получаване на офертите

06/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Неприложимо

Друга информация

Дата на отваряне на офертите 07.02.2019г. Адрес: сградата на Община Главиница ул. Витоша 44

Дата на изпращане на настоящата информация

29/01/2019  (дд/мм/гггг)