BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

246

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД гр. Перник, ул. Средец № 11, За: Десислава Йорданова, България 2300, Перник, Тел.: 0359 076649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 0359 076649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vik-pernik.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik-pernik.eu/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24311900

Описание:

Хлор


Срок за получаване на офертите

06/02/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 10.00 ч. на 07.02.2019 г., ет.2 в административната сграда на„Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник , с адрес: гр. Перник, ул.Средец №11.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/01/2019  (дд/мм/гггг)