Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД10-0001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, ул. Триадица № 2, За: Весела Минковска, Гватемала 1051, София, Тел.: 02 8119665, E-mail: minkovska@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на нови, нерециклирани резервни части и компоненти за компютърна, копирна и периферна техника на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30237000

Описание:

Части, аксесоари и принадлежности за компютри


Срок за получаване на офертите

01/02/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца или до достигане на пределната стойност от 70 000 лв. без ДДС. При достигане на максималната финансова рамка, договорът се прекратява предсрочно, едностранно, без предизвестие. Възложителят/съответният териториален представител заплаща цената по банков път в срок до 20 (двадесет) дни след представяне на фактурата и прилежащите към нея документи, удостоверяващи реалното извършване на съответните доставки, чрез банков превод по банковата сметка на изпълнителя. Доставката на резервни части, консумативи и компоненти в ЦУ на АСП е на база на утвърдени заявки от Възложителя, в срок не по-дълъг от 10 /десет/ работни дни от получаването на съответната заявка. Съдържанието на офертите се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху плика се отбелязва изрично: предметът на възлагането по ЗОП; наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 54, ал. 2 ППЗОП на 04.02.2019 г. от 11:00 часа в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" №2. Неразделна част от настоящата обява са следните приложения, които са публикувани и са достъпни в електронното досие на обществената поръчка в профила на купувача на официалната интернет - страница на АСП с линк 1. Техническа спецификация за периферна техника; 2. Техническа спецификация за компютърна техника; 3. Техническо задание; 4. Методика за оценка на офертите; 5. Ценови параметри на най – често заявяваните резервни части; 6. Представяне на участник; 7. Декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; 8. Участниците представят декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП; 9. Участниците представят декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; 10. Участниците представят декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП; 11. Участниците представят декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП; 12. Участниците представят декларация по чл. 101, ал. 10 от ЗОП ; 13. Участниците представят декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП ; 14. Участниците представят декларация по чл. 11, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 10, т. 4 от ЗМИП и по чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМИП; 15. Участниците представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 16. Участниците представят декларация за срок на валидност на офертата; 17. Участниците представят Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последнaта 1/една/ година, считано от датата на подаване на офертата за възлагане с обява; 18. Участниците предствят декларация за за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 19.Техническо предложение, съдържащо: а/ документ за упълномвощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на кандидата; б/ предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация за периферна и компютърна техника (Приложения № 1 и № 2) и изискванията на възложителя (свободен текст); в/ декларация за срока на валидност на офертата – срокът на валидност на офертата е 30 /тридесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на офертите; г/ представяне на участника - (Приложение № 6); 20. Ценово предложение; 21. Участниците да оферират срок за доставка, който не трябва да бъде по-дълъг от 10 /десет/ работни дни след получаване на заявка от Възложителя. 22. Участниците представят декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, ако е приложимо (свободен текст). Образците са достъпни на интернет страницата на АСП.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/01/2019  (дд/мм/гггг)