Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД10-0002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, ул. Триадица № 2, За: Весела Минковска, България 1051, София, Тел.: 02 8119665, E-mail: minkovska@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Сервизно извънгаранционно обслужване и ремонт на компютърна, копирна и периферна техника /сървъри, настолни и преносими компютри, монитори, периферна техника и UPS/ на Агенция за социално подпомаганe и териториалните й структури"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50320000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри


Срок за получаване на офертите

01/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца или до достигане на пределната стойност от 70 000 лв. без ДДС. При достигане на максималната финансова рамка, договорът се прекратява предсрочно, едностранно, без предизвестие и без неустойки. Услугите ще се възлагат въз основа на подаване на периодични заявки чрез ЦУ на АСП до потенциалния изпълнител, съобразно потребностите на Възложителя в рамките на пределната финансова рамка на поръчката. Плащането на реално предоставените услуги ще се извършва в срок не по- кратък от 20 (двадесет) дни след предоставяне на надлежно окомплектована фактура в оригинал. Съдържанието на офертите се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху плика се отбелязва изрично: предметът на възлагането по ЗОП; наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 97, ал. 3 ППЗОП на 04.02.2019 г. от 14:00 часа в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" №2. Неразделна част от настоящата обява са следните приложения, които са публикувани и са достъпни в електронното досие на обществената поръчка в профила на купувача на официалната интернет - страница на АСП с линк http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva : 1. Техническа спецификация за компютърна техника (Приложение №1); 2. Техническа спецификация за периферна техника (Приложение №2); 3. Списък с адреси, телефони и лица за контакти на териториалните структури към АСП (Приложение №3); 4. Техническо задание (Приложение №4); 5. Представяне на участник (Приложение №5); 6. Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП (Приложение №6); 7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Приложение №7); 8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №8); 9. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последнaта 1 (една) година, считано от датата на подаване на офертата за възлагане с обява (Приложение №9); 10. Декларация за срок на валидност на офертата (Приложение №10); 11. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б “в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение №11); 12. Проект на договор (Приложение №12).

Дата на изпращане на настоящата информация

25/01/2019  (дд/мм/гггг)