Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000812172

BG344, Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД, ул. Армейска 11, За: Ваня Майденова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 648180, E-mail: odpfzs_sz@abv.bg, Факс: 042 648180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sbalpfz-sz.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sbalpfz-sz.com/profil%D0%B5.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

21/01/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да приложат инструкции и съдържание на предлаганите продукти на български език. Офертата не трябва да надвишава прогнозната стойност на поръчката. Участниците следва да подадат оферта по цялата номенклатура. Неподаването на оферта по някои от лекарствените продукти ще бъде основание за отстраняване на участника. Офертите ще бъдат отворени на 22.01.2019 в 10ч в СБАЛПФЗ - Стара Загора

Дата на изпращане на настоящата информация

18/01/2019  (дд/мм/гггг)