Версия за печат

BG-Септември

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9600-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Станой Милов, България 4490, Септември, Тел.: 0359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 0359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/185-96-00-3-19.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

260000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по бул. „България” от км 0+000 до км 1+480, гр.Септември"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45213315

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заслони за автобусни спирки


Срок за получаване на офертите

30/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 1(един) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми: • парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF; • банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя; • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато гаранциите се представят под формата на парична сума, тя трябва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Когато гаранцията за изпълнениесе представя под формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция по образец на банката – издател, като съдържанието й предварително се съгласува от възложителя; 2. да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по договора за обществена поръчка; 3. да бъде със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане срока на договора за обществена поръчка и приемане на пълния обем извършена работа. Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на застраховка, изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на възложителя, в която последният е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер). Застраховката трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да обезпечава изпълнението на конкретния договор чрез покритие на отговорността на изпълнителя; 2. да бъде със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане срока на договора за обществена поръчка и приемане на пълния обем извършена работа. Отварянето на офертите ще се извърши на 31.01.2019 г. от 09:30 ч. в Заседателната зала, находяща се в община Септември, град Септември, ул. „Ал. Стамболийски” № 37а.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/01/2019  (дд/мм/гггг)