Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

211

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.hospital-kj.com/index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/offer/12/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

25000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Вътрешен ремонт на отделение по съдебна медицина в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали". Обществената поръчка включва изпълнение на вътрешен ремонт на коридори, кабинети и служебни помещения в отделението по съдебна медицина в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали. Отделението е съществуващо и е разположено в сутерена на блок В от Нова болница /кота - 3,00/. Светлата височина на помещенията е 2,95м. Прозорците на помещнията са от РVС със стъклопакет, не се променят. Планираните ремонтни дейности са: Демонтаж на съществуващи дървени и метална врати Доставка и монтаж на алуминиеви врати, с пълнеж от термопанел. Подмазване и обръщане около нова дограма Демонтиране на РVC ламперия по коридорите, шпакловане на стените и боядисване с латекс. Подмяна на хоризонтална тръбна мрежа с ПП тръби Подмяна на смесителни батерии, стари мивки и седала Фаянс по стени Теракот по подове Антибактериална облицовка на стени и тавани на хладилна камера Частично шпакловане по стени и тавани Грундиране на стени и тавани Боядисване с латекс на стени и тавани Обекта е четвърта категория: съгласно чл.137,ал.1,т.4, „а“и „б“ от ЗУТ, чл.8, ал.2, т.3 от Наредба 01 от 30 юли 2003г. За номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. Строителните и монтажните работи са описани в приложената количествена сметка в раздел "Техническа спецификация" в документацията.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

31/01/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в обявата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя: http://www.zop.hospital-kj.com/offer/12/

Дата на изпращане на настоящата информация

15/01/2019  (дд/мм/гггг)