Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

05-11-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, ет. 4, За: Васил Михайлов - експерт в отдел Информационно обслужване, дирекция Административно, финансово и информационно обслужване, България 1574, София, Тел.: 02 8079941; 02 8079999, E-mail: v.mihaylov@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64211100

Описание:

Услуги на локална телефония


Срок за получаване на офертите

17/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала, на 18.01.2019 г., 14.00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/01/2019  (дд/мм/гггг)