Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2739

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540191

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТО СТАРА ЗАГОРА, ул.12-ти пехотен полк №22, За: Бойко Иванов, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0886 089924, E-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com, Факс: 042 924150

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2739.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35111000

Описание:

Противопожарно оборудване


Срок за получаване на офертите

23/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия определна със заповед на Директора в административната сграда на ТП ДГС "Стара Загора" находаяща се на адрес гр. Стара Загора 6000, ул.“12-ти пехотен полк“ №22, обл. Стара Загора. на 24.01.2019г. от 14:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/01/2019  (дд/мм/гггг)