Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

50

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул.Александровска № 26, За: Валерия Димитрова- гл.юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, при Община Бургас, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37007.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50525 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК“ (DBS Gateway Region) № DTP1-1-050-3.1, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014- 2020“, Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на Дунавския регион, специфична цел “Подкрепа на екологични и сигурни транспортни системи и балансирана достъпност на градските и селските райони "

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71241000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


Срок за получаване на офертите

21/01/2019 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
“РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК“ (DBS Gateway Region) № DTP1-1-050-3.1, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014- 2020“, Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на Дунавския регион, специфична цел “Подкрепа на екологични и сигурни транспортни системи и балансирана достъпност на градските и селските райони "

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите:22.01.2019г., 10.00ч. Място на отваряне на офертите: гр.Бургас, сградата на община Бургас, ул.“Александровска“ №26, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2019  (дд/мм/гггг)