Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

48029/EP

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, район Младост, ж. к. Младост IV, Бизнес Парк №1, бл. 2А, За: Елена Петкова, България 1766, София, Тел.: 02 8122560, E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

121000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Помпена станция за сурова утайка” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15 ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия – BG16RFOP002-3.002) ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/01/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в "Софийска вода" АД чрез извършване на строително-монтажни дейности за част от сградния фонд и внедряване на нова дифузорна система“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Друга информация

Информация по обявата за събиране на оферти на адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/about/publicdocs.aspx?zop=1560 Публичното отваряне на получените оферти и обявяването на ценовите предложения ще се състои на 29.01.2019 г. от 10:00 часа, на което могат да присъстват представители на участниците. Подаването и отварянето на оферти се осъществява на адрес: сградата на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Допълнителна информация в преписката на процедурата на интернет страницата на Софийска вода АД.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2019  (дд/мм/гггг)