Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

698-ЕР-18-МР-Д-З

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

BG421, Електроразпределение Юг EАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, За: Георги Стойнов-търговски въпроси, Костадин Тьоков-технически въпроси, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 304305; 032 304199, E-mail: georgi.stoynov@evn.bg, Факс: 032 278500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.evn.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_EP_698.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на високоволтови предпазители за КРУ Сименс

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31211310

Описание:

Предпазители


Срок за получаване на офертите

17/01/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите на дата 22.01.2019 г. от 09:00:00 ч. на адреса на Възложителя: гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов № 37. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2019  (дд/мм/гггг)