BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДАЕУ-576

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко 6, За: Йоана Кючукова, България 1000, София, Тел.: 02 9492193, E-mail: ikuchukova@e-gov.bg, Факс: 02 9492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/bg/1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/243.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извънгаранционна поддръжка на хоризонталните системи от ресурсното осигуряване на електронното управление“ с 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ); Обособена позиция 2: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронна автентикация (еАвтентикация) Обособена позиция 3: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX); Обособена позиция 4: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронно плащане (еПлащане); Обособена позиция 5: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Система за електронно връчване (еВръчване).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72253200

Описание:

Поддържане на системи


Срок за получаване на офертите

16/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и приложенията към нея садостъпни в профила на купувача на ДАЕУ. Отварянето на офертите ще се състои на 17.01.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Държавна агнеция "Електронно управление", бул. "Ген. Й. В. Гурко" 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упъломощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/01/2019  (дд/мм/гггг)