Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

И-168

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, ул. Георги Софийски № 3, За: Спаска Пешева-Гоздарева, България 1606, София, Тел.: 02 9225162, E-mail: pesheva@vma.bg, Факс: 02 9526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34913000, 33168000

Описание:

Различни видове резервни части
Уреди за ендоскопия и ендохирургия


Срок за получаване на офертите

16/01/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 17.01.2019г. в гр. София, 1606, бул. св. Георги Софийски № 3 в зала № 7 от 11:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/01/2019  (дд/мм/гггг)