Версия за печат

BG-с.Острово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050193

BG324, Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар” Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, м.Воден, За: Антоанета Тонева, България 7326, с.Острово, Тел.: 088 5961039, E-mail: voden@scdp.bg, Факс: 084 898875

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/15619.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово, ДЛС Воден-Ири Хисар със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година, съгласно техническа спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


Срок за получаване на офертите

14/01/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп по електронен път до документацията - Обявата и приложенията към нея е осигурен на интернет страницата на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово, на интернет адрес:https://www.scdp.bg/procedures/ Постъпилите оферти ще се отворят на 15.01.2019 г. от 13,30 часа в административната сграда на териториалното поделение.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/01/2019  (дд/мм/гггг)