Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0 5-11-1/04.01.2019 г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, ет. 4, За: Васил Михайлов - експерт в отдел Информационно обслужване, дирекция Административно, финансово и информационно обслужване, България 1574, София, Тел.: 02 8079941; 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64211100

Описание:

Услуги на локална телефония


Срок за получаване на офертите

11/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискванията към участниците, изискуемите документи и информация са описани в документацията за участие, публикувана в "Профил на купувача", раздел "Събиране на оферти с обява", на адрес: http://bgports.bg/bg/zop/269

Дата на изпращане на настоящата информация

04/01/2019  (дд/мм/гггг)