Версия за печат

BG-ДУЛОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15615

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.01.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050048

BG325, СЦДП- ГАБРОВО ТП ДЛС КАРАКУЗ, ул. Васил Левски № 22, За: инж. Таньо Танев, България 7650, ДУЛОВО, Тел.: 0359 86422606, E-mail: karakuz@scdp.bg, Факс: 0359 86422238

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dlskarakuz.scdp.bg/procedures?cid=5&year=&period=.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/собственост на ТП ДЛС- КАРАКУЗ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

10/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документи- образци и условия свързани с настоящата обществена поръчка могат да бъдат намерени на интернет адреса на ДП СЦДП- Габрово https://dlskarakuz.scdp.bg/procedures?cid=5&year=&period=

Дата на изпращане на настоящата информация

02/01/2019  (дд/мм/гггг)