Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-40

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов 1, бл. 31, п.к. 1700, За: Елизавет Дуарте – Балев, България 1700, София, Тел.: 02 9493161, E-mail: E.Balev@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на специални хартиени артикули

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199000

Описание:

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия


Срок за получаване на офертите

18/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на специални хартиени артикули“. Количествата на специалните хартиени артикули са общи за „Български пощи“ ЕАД за 24 месеца: опаковъчна хартия, натронова, с размери 0,70 х 1,00 м – 11 000 кг; и опаковъчна хартия, натронова, с размери 1,10 х 1,50 м – 5 000 кг. Заявките ще се извършват чрез няколко партиди, заявени с писмо, по факс или по електронен път. Участникът следва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.Срокът за изпълнение на доставка по всяка заявка е до 7 (седем) работни дни от датата на получаване на заявката от Възложителя. Изисквания за опаковъчна хартия (натронова): опаковъчна хартия с висок процент на издръжливост; размери 0,70 х 1,00 м и 1,10 х 1,50 м; разфасовка – max 10 кг; цвят – кафява.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/12/2018  (дд/мм/гггг)