Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-61

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201465

BG321, Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, ул. Ивайло 2, За: Христо Ангелов Ангелов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 611203, E-mail: tarnovo@nhif.bg, Факс: 062 611202

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1139.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Велико Търново

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000, 31681410, 44500000, 44411000

Описание:

Железария
Електрически материали
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

11/01/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 14.01.2019 г. в 14:00 часа в сградата на РЗОК - Велико Търново.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/12/2018  (дд/мм/гггг)