Версия за печат

BG-Дулово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15613

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050048

BG325, СЦДП- ГАБРОВО ТП ДЛС КАРАКУЗ, ул. Васил Левски № 22, За: инж. Таньо Танев, България 7650, Дулово, Тел.: 0359 86422606, E-mail: karakuz@scdp.bg, Факс: 0359 86422238

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dlskarakuz.scdp.bg/procedures?cid=5&year=&period=.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДЛС „Каракуз” при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово”- „Задължителна застраховка Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата в МПС“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

04/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документи- образци и условия свързани с настоящата обществена поръчка могат да бъдат намерени на интернет адреса на ДП СЦДП- Габрово https://dlskarakuz.scdp.bg/procedures?cid=5&year=&period= Заседанието на комисията ще се проведе на 07.01.2019г. от 14:00 часа в административната сграда на ТП ДЛГ "Каракуз" - гр. Дулово, ул. "Васил Левски " № 22

Дата на изпращане на настоящата информация

28/12/2018  (дд/мм/гггг)