Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 14030

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050014

BG325, СЦДП- ГАБРОВО ТП ДГС Силистра, ул. Добрич № 55, За: инж. Петър Тодоров Георгиев, България 7500, Силистра, Тел.: 086 824087, E-mail: silistra@scdp.bg, Факс: 086 824070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dgssilistra.scdp.bg/procedures?cid=5&year=&period=.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ТП ДГС - СИЛИСТРА“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

04/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документи- образци и условия свързани с настоящата обществена поръчка могат да бъдат намерени на интернет адреса на ДП СЦДП- Габрово- https://dgssilistra.scdp.bg/procedures?cid=5&year=&period= Заседанието на комисията е публично и ще се сътои в 10:00 часа на 07.01.2019г. в административната сграда на ТП ДГС _ Силистра, гр. Силистра, ул. Добрич № 55

Дата на изпращане на настоящата информация

27/12/2018  (дд/мм/гггг)