Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

И-10646

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, ул. Георги Софийски № 3, За: Спаска Пешева-Гоздарева, България 1606, София, Тел.: 02 9225162, E-mail: pesheva@vma.bg, Факс: 02 9526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка на оборудване за специализирани работни места

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42964000

Описание:

Офис оборудване


Срок за получаване на офертите

28/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 31.12.2018г. от 11:00 часа в гр. София, ул. Георги Софийски № 3 в Зала 10. При отварянето на офертите могат да присъстват упълномощени лица или техни представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/12/2018  (дд/мм/гггг)