Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12726

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Милена Георгиева, Атанас Чернев, Симона Боянова, България 1309, София, Тел.: 002 8139183; 02 8139184; 02 8139122, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.gdin.bg/e3498e00332eb0b7daf7be757e5700e4.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Мониторинг на нивото на сигурност в информационната инфраструктура на ГДИН в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679, изискванията на Директива (ЕС) 2016/1148 и Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, и изграждане на система за управление на сигурността на данните”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

51612000

Описание:

Услуги по инсталиране на системи за обработка на информация


Срок за получаване на офертите

10/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на открито публично заседание, което ще се проведе в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, от 11:00 часа, в административната сграда на ГДИН с адрес: 1309 гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21. Неразделна част и приложение към настоящата обява е документацията, публикувана в профила на купувача на възложителя. Възложителят предоставя електронен достъп до документацията, както и ще публикува съобщения за хода на възлагането на поръчката и разяснения по документацията за участие, когато такива са поискани, на адреса на Профила на купувача посочен в Раздел I на този документ. Документацията съдържа подробни указания за изготвянето, подаването, разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на участниците, проект на договор и реда за сключването му, и образци на документи. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и да бъде оформена по приложените към документацията образци, като се спазват указанията от текстовете в съдържанието на документа и в забележките. Образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни. Предложената цена за изпълнение на поръчката без ДДС задължително трябва да е по-малка от прогнозната стойност на поръчката. Исканията за разяснения, когато се подават чрез e-mail да се изпращат до lop@gdin.bg с копия до: milena.georgieva@gdin.bg и atanas.chernev@gdin.bg на лицата за контакт Милена Георгиева и Атанас Чернев.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2018  (дд/мм/гггг)