Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД14070

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050014

BG325, СЦДП- ГАБРОВО ТП ДГС Силистра, ул. Добрич № 55, За: инж. Велико Петков, България 7500, Силистра, Тел.: 086 824087, E-mail: silistra@scdp.bg, Факс: 086 824070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dgssilistra.scdp.bg/procedures?cid=5&year=&period=.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „СИЛИСТРА” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА МПС” И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС“”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

27/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документи- образци и условия свързани с настоящата обществена поръчка могат да бъдат намерени на интернет адреса на ДП СЦДП- Габрово- https://dgssilistra.scdp.bg/procedures?cid=5&year=&period=

Дата на изпращане на настоящата информация

18/12/2018  (дд/мм/гггг)