Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

331

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Екзарх Йосиф № 16, За: Димитър Далчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://plovdiv2019.eu/bg/procurements.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МОБИЛНИ ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ОГРАДИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИВАЩОТО СЪБИТИЕ НА ''ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019“»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

17/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В конкретния случай в първоначално определения срок - 13.12.2018 г. са получени по-малко от три оферти. Дата и час на отваряне на офертите при условията на удължаване - 18.12.2018 г., 14:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)