Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

340

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Екзарх Йосиф № 16, За: Димитър Далчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://plovdiv2019.eu/bg/procurements/1002-услуга-по-предоставяне-за-ползване-и-обслужване-на-специализирана-техника-мотокари-кран-вишки-челен-товарач-за-откриващото-събитие-на-пловдив-европейска-сто.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА /МОТОКАРИ, КРАН, ВИШКИ, ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ/ ЗА ОТКРИВАЩОТО СЪБИТИЕ НА ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42410000

Описание:

Оборудване за повдигане и преместване на товари


Срок за получаване на офертите

20/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)