Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103194223

BG331, Основно училище Георги Сава Раковски Варна, район Приморски, ж.к.Чайка, За: Димитър Димитров, България 9010, Варна, Тел.: 052302 359, E-mail: ou_gsrakovski@abv.bg, Факс: 052302 359

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ourakovski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ourakovski.com/bg/profil-na-kupuvacha/protsedura-zakuski.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64872.7 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Основно училище „Георги Сава Раковски”, за календарната 2019 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15813000

Описание:

Хранителни продукти, използвани за закуска


Срок за получаване на офертите

20/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация е налична в профила на купувача на училището. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията, при спазване на ЗОП и други нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2018  (дд/мм/гггг)